Vuokrausehdot

1. Vuokra-aika
Vuokra-aika sovitaan etukäteen ja se alkaa vuokrauskaluston noutohetkestä ja päättyy siihen kun kaluston on määrä saapua vuokranantajalle. Sopimuksessa mainitun sovitun vuokra-ajan ylittäminen ilman vuokralle antajan lupaa voidaan katsoa rikoslain mukaiseksi luvattomaksi käytöksi. Vuokrausvuorokausi vaihtuu 24 tunnin kuluttua vuokrauskaluston luovuttamisesta.

2. Vuokran suuruus ja maksu
Vuokran suuruus on hinnaston mukainen vuokra, ellei muuta ole sovittu. Vuokra maksetaan etukäteen koko sovitulta vuokra-ajalta.

3. Vastuu vuokrauksen kohteesta
Vuokralle ottaja vastaa kaikista vuokrakalustolle vuokra-aikana sattuneista vahingoista luonnollista kulumista lukuun ottamatta sekä vuokrauskaluston katoamisesta. Vuokralle ottaja on velvollinen korvaamaan vuokra-aikana tuhoutuneen tai kadonneen kaluston kulloinkin voimassa olevan myyntihinnan mukaisesti. Mahdolliset korjaus- ja kunnostuskulut vuokralle antajalla on oikeus periä vuokralle ottajalta erikseen. Moottorikelkkavuokrauksessa vahinkojen omavastuu on 900 eur.

4. Vastuu vuokraesineen aiheuttamasta vahingosta
Vuokralle antaja ei vastaa vuokra-aikana kaluston käytöstä vuokralle ottajalle tai kolmannelle osapuolelle aiheutuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

5. Sopimuksen ja kaluston siirto
Vuokralle ottajalla ei ole ilman vuokralle antajan suostumusta lupaa siirtää tätä vuokrasopimusta kolmannelle eikä myöskään tämän sopimuksen tarkoittamaa kalustoa kolmannen käytettäväksi.

6. Vuokrauskohteen palautusvelvollisuus
Vuokralle ottajan velvollisuutena on palauttaa vuokraamansa kalusto vuokralle antajalle vuokra-ajan päättymiseen mennessä samassa kunnossa kuin ne olivat vuokralle luovutettaessa. Kalusto tulee luovuttaa samaan toimipisteeseen, josta vuokraus on tapahtunut, ellei muuta ole sovittu. Mikäli vuokralle ottaja laiminlyö palautusvelvollisuutensa, on tämä velvollinen korvaamaan vuokralle antajalle kaluston etsintä- ja noutokustannuksista täysimääräisinä.

7. Keskeytysvahingot
Vuokralle antaja ei vastaa kaluston rikkoutumisen, tuhoutumisen tai muun sellaisen syyn takia vuokralle ottajalle mahdollisesti syntyvistä keskeytysvahingoista.

8. Purkuoikeus
Mikäli vuokralle ottaja ei täytä tämän sopimuksen ja siihen mahdollisesti liittyvien lisäsopimusten mukaisia velvoitteita, kuten esimerkiksi esineen hoitovelvollisuutta, on vuokralle antaja oikeutettu ilman irtisanomista välittömästi purkamaan sopimuksen kesken sopimuskauden. Tällöin loppuu vuokralaisen oikeus käyttää vuokraesinettä ja vuokralle antajalla on oikeus hakea vuokraesine takaisin vuokralle ottajaa kuulematta. Vuokralle ottaja vastaa kaikista palautus- ja takaisinottokustannuksista. Vuokralle antaja ei tässä tapauksessa ole velvollinen palauttamaan maksettuja vuokria.

9. Viivästyskorko
Tähän sopimukseen liittyvistä kaikista maksujen viivästymistä on vuokralle antajalla oikeus periä 13 % viivästyskorko.

10. Erimielisyyksien ratkaiseminen
Kaikki tästä sopimuksesta johtuvat erimielisyydet ratkaistaan vuokrauspaikkakunnan alioikeudessa.